Rezervační a storno podmínky penzionu Klenovské samoty

Obchodní, rezervační a storno podmínky penzionu Klenovské samoty

Obchodní podmínky (dále jen podmínky) Klenovské samoty (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu – SPORTLOV s.r.o. Masarykova 263/I, 38001 Dačice, IČ: 28071620 DIČ: CZ28071620 (dále jen provozovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte u nás emailem na adrese penzion@klenovskesamoty.cz a v rezervačním formuláři na webu.

Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Objednávky lze provést v následujících možnostech:

  • protože jsou pro nás na léto prioritní objednávky „Celý dům“, lze v lednu běžného roku na budoucí letní sezónu (30.6. – 31.8.) objednat pouze variantu „Celý dům“. Tato priorita platí do 31. ledna. 1. února jsou na následující léto v rezervačním formuláři uvolněny i možnosti rezervací jednotlivých apartmánů. Předběžně lze v lednu na léto objednat i jednotlivé apartmány. Emailové nebo telefonické objednávky uskutečněné na některý z jednotlivých apartmánů v průběhu ledna budou potvrzené přesně 1. února.
  • v období letních prázdnin od 30. června do 31. srpna lze rezervovat pobyt pouze v týdenních intervalech sobota – sobota. V období vánočních a Silvestrovských svátků minimálně tři noci.
  • jednotlivé apartmány lze pronajmout na minimálně dvě noci

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

Klient výslovně souhlasí s tím, že penzion Klenovské Samoty je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu klient vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení penzionu Klenovské Samoty na svou emailovou adresu. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

III. Povinnosti penzionu ke klientovi

Penzion je povinen poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na www.klenovskesamoty.cz.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem penzion@klenovskesamoty.cz nebo telefonicky na čísle 737 232 946

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100 % z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

VI. Nástup, kauce a pokuty

Ubytujeme Vás od 14 do 18 hod., pokud nebude předem dohodnuto jinak.

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po splnění potřebných formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

Kauce: Klient skládá při nástupu hotově (nebo zálohou na platební kartě) následující kauce:

  • celý penzion mimo Silvestr – 50.000 Kč
  • celý penzion na Silvestra – 100.000 Kč
  • každý samostatně pronajatý apartmán – 10.000 Kč

V případě, že je při skončení pobytu vše v pořádku, kauce je při odjezdu také okamžitě klientovi vrácena. V případě, že apartmán/objekt bude nad obyvklou míru poškozen či optřebován, či provozovateli způsobena jiná škoda, zůstane kauce u provozovatele do té doby doby, než bude poškozená věc/předmět/objekt opravena/vyměněn. Z kauce budete částka za takovou opravu/výměnu odečtena a klientovi vrácen rozdíl.

Smluvní pokuty:

  • kouření v prostorách penzionu – 10.000 Kč
  • rušení nočního klidu mezi 22:00 a 6:00 – 5.000 Kč.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, ostatních služeb ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Klient se zavazuje zaplatit pobyt do pěti dnů po objednání, aby byla rezervace potvrzena.

Při zrušení rezervace do 60 dnů před začátkem čerpání služeb činí storno poplatek 25 %, do 30 dnů 50 %, méně než 30 dnů 75%.

Penzion se zavazuje, že v případě následného prodeje stornovaného ubytování refunduje storno zákazníkovi.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu lze provést platební kartou na místě.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost 1.1.2023. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.